RODO

Za: REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE
§ 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Czytelników Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie z siedzibą w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Partyzantów 40.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, korzystając z adresu e-mail: sekretariat@chbpchelm.pl lub wysyłając pismo na adres Biblioteki podany powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać dane osobowe w celu:

  1. udostępnienia materiałów bibliotecznych, co zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, będzie się wiązało z wydaniem karty czytelnika oraz założeniem i prowadzeniem konta czytelniczego, zapewnienia ochrony udostępnionych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących działalności Biblioteki w związku z wypełnianiem naszego ustawowego obowiązku na podstawie ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dn. 29 czerwca 1995 r.  o statystyce publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje także przetwarzanie w celach archiwalnych w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  3. skontaktowania się w sprawach związanych z użytkowaniem lub udostępnianiem materiałów bibliotecznych Biblioteki w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

IV. Okres przechowywania danych

  1. Pani/Pana dane osobowe, wynikające z założenia konta w systemie bibliotecznym i wydania karty czytelnika, będą przetwarzane przez okres wskazany w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, czyli przez 5 lat od końca roku, w którym wygasła ważność karty czytelnika. Liczenie terminu od końca roku służy określeniu jednolitej daty usunięcia danych dla kart czytelnika kończących ważność w danym roku.
  2. Pani/Pana dane osobowe, wynikające z podpisania Karty zobowiązania czytelnika lub Oświadczenia przedstawiciela ustawowego, będziemy przechowywali zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece przepisami archiwalno-kancelaryjnymi.
  3. Dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i/lub numeru telefonu, które zostały nam przekazane na podstawie zgody będziemy przetwarzali do czasu ustania celu w jakim zostały przekazane lub do czasu odwołania zgody.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.

VI. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wskazanych jako obowiązkowe będzie skutkowało brakiem możliwości rejestracji i korzystania ze zbiorów Biblioteki.

VII. Informacja o przekazywaniu danych innym odbiorcom lub ich kategoriom

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, mogą być natomiast udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

VIII. Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.