Chełmska Biblioteka Publiczna
im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie

Jesteśmy samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Urząd Miasta Chełm. Swoją działalność prowadzimy w czterech lokalizacjach - bibliotece głównej oraz trzech filiach.

Historia

Siedziba biblioteki miejskiej w Chełmie, zdjęcie przedwojenne.
Budynek Wojewódzkiego Domu Kultury w Chełmie, w którym wieloletnią siedzibę miała m. in. biblioteka.
Budowa siedziby chełmskiej biblioteki przy ul. Partyzantów 40.
Pawilon udostępniania Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Partyzantów 40, współcześnie.

Początki biblioteki w Chełmie sięgają 1906 r. kiedy na terenie miasta rozpoczęło działalność Koło Polskiej Macierzy Szkolnej. Jednym z jej celów było upowszechnianie czytelnictwa. W lipcu 1906 r. założono pierwszą czytelnię publiczną, której księgozbiór pochodził z darów lokalnego społeczeństwa. Istotny wpływ na powstanie Biblioteki Publicznej miało ukazanie się na łamach „Kuriera”, wydawanego w Lublinie, artykułu pt. „W sprawie czytelni publicznej w Chełmie”. Autorka Maria Paulina Orsetti szeroko uzasadniała ważność czytelni i księgozbiorów publicznych dla spraw oświatowych mieszkańców regionu.

W 1907 r. władze carskie zawiesiły działalność Polskiej Macierzy Szkolnej, księgozbiór został przejęty przez Panią Skibińską, która podczas zaborów zajmowała się tajnym upowszechnianiem czytelnictwa.

W 1916 r. Biblioteka wznowiła swoją działalność pod Zarządem Uniwersytetu Ludowego. Jej księgozbiór liczył wówczas 800 tomów, pochodził z dawnej Biblioteki, książek zakupionych przez Zarząd tegoż Uniwersytetu oraz darów od mieszkańców. Placówka początkowo mieściła się w prywatnym mieszkaniu u Pani Męcczyńskiej przy ulicy Lubelskiej 76, wkrótce przeniesiono ją do innego lokalu przy ulicy Lubelskiej 69.

18 czerwca 1920 r. samorząd miasta Chełm powołał Bibliotekę Miejską. Jej kierownikiem i jedynym pracownikiem został Kazimierz Zieliński. Księgozbiór Biblioteki liczył wówczas ok. 2,5 tysiąca woluminów.

W 1923 r. z okazji wizyty prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, na wniosek radnych miasta Bibliotece nadano jego imię. Po śmierci Kazimierza Zielińskiego w 1928 r. placówka została zamknięta, a jej ponowne otwarcie nastąpiło w lutym 1929 r. W okresie międzywojennym księgozbiór Biblioteki liczył około 5 tysięcy książek, liczba czytelników nie przekraczała 500.

Działalność placówki przerwała II wojna światowa. Ponowne jej otwarcie nastąpiło w 1944 r. po wyzwoleniu Chełma. Nowa siedziba Biblioteki znalazła swoje miejsce w budynku Powiatowego Domu Kultury przy ul. Lubelskiej 2.

W latach 1946-1954 Biblioteką Miejską kierowała Anna Wojtarowa. Lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku to okres powstania trzech filii przy ulicach: Hrubieszowskiej, Lubelskiej i Kolejowej. Na stanowiskach bibliotekarzy pracowały Władysława Zwierzyńska i Mila Mucha.

W 1953 r. została utworzona Powiatowa Biblioteka Publiczna.

W latach 1954-1975 kierownikiem Biblioteki Miejskiej był Andrzej Piwowarczyk. W tym okresie Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. W 1957 r. przeniosła się do swojego przedwojennego budynku przy ulicy Lubelskiej 69. Najdłużej, od 1964 r. do grudnia 2003 r., funkcjonowała w siedzibie Powiatowego Domu Kultury przy placu Tysiąclecia 1.

W 1975 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i likwidacją powiatów, Chełm awansował na stolicę nowego województwa chełmskiego. Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Miejska zostały przekształcone w Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Dyrektorem tej placówki został dotychczasowy kierownik Biblioteki Miejskiej Andrzej Piwowarczyk, który pozostał na tym stanowisku do 1978 r.

W latach 1978-1989 Wojewódzką Biblioteką Publiczną kierował Witold Sulimierski. Przejęcie przez Bibliotekę funkcji stopnia wojewódzkiego wiązało się z objęciem opieką merytoryczną i nadzorem instruktorskim bibliotek terenowych. Rozszerzenie zadań, konieczność zatrudnienia nowej kadry, a przede wszystkim stale powiększający się księgozbiór i rosnąca liczba czytelników sprawiły, że lokal zajmowany przez Bibliotekę okazał się niewystarczający. Trwające kilka lat zabiegi o pozyskanie odpowiedniego lokalu zakończyły się sukcesem. 28 września 1984 r. wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej siedziby dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Partyzantów 40.

Od 1984 roku, do mieszkańców wsi gdzie nie było placówek bibliotecznych docierał Bibliobus, który był objazdową „biblioteką na kółkach”.

W wyniku reformy administracyjnej w 1999 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie została przekształcona w bibliotekę samorządową pod nazwą Chełmska Biblioteka Publiczna.

Od 2008 r. Chełmska Biblioteka Publiczna nosi imię Marii Pauliny Orsetti. Uroczyste nadanie imienia nastąpiło uchwałą Rady Miasta z dnia 14 czerwca 2008 r.

W styczniu 2015 r. oddany został do użytku nowy pawilon biblioteki, w którym mieszczą się działy udostępniania, sala widowiskowa, galerie wystawiennicze oraz Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej.

Patronka

Maria Paulina Orsetti w młodościMARIA PAULINA ORSETTI (1880-1957), pseudonim Edward Godwin, kryptonimy M. O., E. G; dr nauk społecznych, pionierka ruchu spółdzielczego, działaczka oświatowo - społeczna, autorka i tłumaczka wielu prac dotyczących spółdzielczości i oświaty ludowej. Urodziła się 22 czerwca 1880 r. w Świerżach, gmina Dorohusk, powiat chełmski w zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Była jedną z trzech córek Teodora Adama Orsetti h. Złotokłos i Marii Pauliny Konstancji Bożeniec - Jełowickiej z Bożenic h. Jełowicki. Rodzeństwo: Rozalia Maria Orsetti h. Drogosław — ziemianka, działaczka społeczna i spółdzielcza, Aleksandra Orsetti h. Złotokłos i Jan Orsetti h. Złotokłos. Po śmierci ojca w 1888 r. wychowaniem zajęła się matka, która pochodziła z patriotycznej rodziny podolskiej. Dzieciństwo i młode lata spędziła wraz z rodzeństwem w rodzinnym majątku w Świerżach.

Od wczesnych lat Maria przejawiała wielkie zainteresowanie książką i nauką. Jednakże na terenie Królestwa Kongresowego kobiety nie miały dostępu do państwowych szkół średnich dających prawo wstępu na studia wyższe. W związku z tym matka Marii zdecydowała się, wbrew ówczesnym zwyczajom, na wysłanie córki w 1896 roku do gimnazjum rosyjskiego im. Łomonosowa w Rydze. Gimnazjum ukończyła nagrodzona za wyniki złotym medalem. Wyższe studia rozpoczęła w 1900 r. w Szwajcarii zapisując się na przedmioty matematyczno - przyrodnicze i chemiczno - fizyczne Wyższej Szkoły w Bernie. Następnie przeniosła się do Zurychu w 1902 r., na politechnikę federalną, gdzie ukończyła studia na wydziale matematyczno - fizycznym. Jednocześnie od 1906 r. z ramienia Towarzystwa Kultury Polskiej zakładała w kraju biblioteki ruchome, przeznaczone głównie dla ludności wiejskiej. W 1910 r. powróciła do kraju i podjęła dalsze studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Następnie przeniosła się do Brukseli i podjęła studia na wydziale nauk społecznych (ekonomia i nauki społeczne) na Nouvelle Universite. 17 lipca 1915 r. otrzymała tytuł doktorski z formułą summa cum laude (z najwyższą pochwałą), na podstawie pracy pt: „Socjalistyczne tendencje ruchu spółdzielczego” napisanej pod kierunkiem prof. Wilhelma de Greefa.

W czasie studiów w Belgii związała się z grupą młodzieży polskiej tworząc Stowarzyszenie Polskie im. Joachima Lelewela. W tej organizacji Maria Orsetti zwróciła szczególną uwagę na ruch spółdzielczy i stała się jego gorącą rzeczniczką. Współpracowała i przyjaźniła się z Edwardem Milewskim, działaczem i ideologiem ruchu spółdzielczego. Z jej inicjatywy w ramach stowarzyszenia powstała sekcja kooperatystyczna, której przewodziła.

Naukę Marii i pobyt za granicą opłacała jej matka. Maria zdecydowała, że zrzeknie się majątku i będzie żyć skromnie zarabiając na swoje utrzymanie. W swojej działalności publicystycznej koncentrowała się na zagadnieniach oświatowych i spółdzielczych, chcąc przenieść na grunt polski doświadczenia kooperatyzmu z terenu Belgii i Anglii. W szczególności zajmowała się czytelnictwem, pisząc artykuły oraz notatki do czasopism w kraju. Prace jej publikowane były na łamach „Kuriera Lubelskiego”, „Odrodzenia” i „Zjednoczenia” - pism lwowskich oraz „Społem” wydawanego w Warszawie. W artykule pt. „W sprawie czytelni publicznej w Chełmie” („Kurier”, nr 160 z roku 1906) zainicjowała założenie biblioteki i czytelni w Chełmie pod auspicjami Polskiej Macierzy Szkolnej oraz zorganizowała zbiórkę darów książkowych wśród miejscowego społeczeństwa na rzecz nowo powstałej ogólnodostępnej biblioteki.

Maria Orsetti w 1915 r. powróciła do kraju i rozpoczęła współpracę z Lubelskim Stowarzyszeniem Spożywców (LSS) wraz z Marią Dąbrowską i Janem Hemplem, wchodząc w skład Wydziału Społeczno - Wychowawczego. Zajęła się krzewieniem oświaty w środowisku oraz doskonaleniem spółdzielczych form i metod pracy wychowawczej. Zorganizowała w LSS bibliotekę, która z niewielkiej ilości książek rozrosła się w duży i celowo dobierany księgozbiór. Redagowała Rocznik Spółdzielczy „Ku przyszłości” (1917) i opracowała broszurę wydaną przez LSS w 1916 r. „W pierwszą rocznicę”, oddając hołd działaczowi spółdzielczemu i przyjacielowi, zmarłemu nagle w 1915 r. Edwardowi Milewskiemu. Prowadziła również działalność odczytową w LSS z zakresu geografii, historii, literatury i zagadnień społecznych. W Lublinie organizowała trzymiesięczne kursy mające na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie działaczy i pracowników spółdzielczych. Opiekowała się zdolnymi, młodymi ludźmi poprzez finansowanie ich edukacji.

Dwa lata później przeniosła się do Warszawy (1917), powierzono jej redakcję dwutygodnika „Społem”, w którym prezentowano różne poglądy na istotę spółdzielczości. Funkcję redaktora naczelnego piastowała do 1919 r.

W tym samym czasie z Janem Hemplem i Antoniną Sokolicz założyła w ramach rozwoju czytelnictwa, księgarnię antykwarsko - wydawniczą pn: Stowarzyszenie Spółdzielcze „Książka” w Warszawie. Pełniła w niej funkcję kierowniczki i członka zarządu. Dla „Książki” tłumaczyła prace o spółdzielczości oraz pisywała artykuły na temat spółdzielczego księgarstwa. W księgarni pracowała do 1920 r. Czynnie działał w Towarzystwie Czytelni m. st. Warszawy i współpracowała z Uniwersytetem Ludowym w Warszawie. Zakładała biblioteki robotnicze, spółdzielcze i szkolne (kooperatyw szkolnych).

Od roku 1919 Maria Orsetti organizowała i działała w Związku Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych. Na pierwszym zjeździe 10-11 maja 1919 roku została wybrana do jego rady, sprawowała tę funkcję przez rok.

Współpraca publicystyczna ze Związkiem „Społem” trwała nieustannie, w drugiej połowie lat dwudziestych Związek wydaje cykl broszur pióra dr Marii Orsetti pt: „Z życia ludzi godnych uwagi” („Robert Owen - wielki przyjaciel ludzkości (1771-1858)”, „Karol Fourier - apostoł pracy radosnej” i „Piotr Kropotkin (1842-1921)”).

W 1921 r. była również członkiem założycielem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej WSM na Żoliborzu.

W tym samym roku dr Maria Orsetti brała udział jako delegatka w Kongresie Międzynarodowego Związku Spółdzielców w Bazylei, na którym powołano do życia Międzynarodową Ligą Kooperatystek. Weszła w skład Komitetu Wykonawczego, pozostając w nim przez lata międzywojenne do 1946 r. i zyskując opinię cenionej działaczki na skalę międzynarodową.

Prowadziła badania w dziedzinie działalności spółdzielczej, pisała o problemach pracowniczych, walczyła o powstanie organizacji zawodowej pracowników na łamach „Pracownik Spółdzielczy”, który redagowała przez trzy lata (1927-1929). Pisała o potrzebie zorganizowanych szkoleń pracowników, wprowadzeniu umów zbiorowych, ośmiogodzinnym dniu pracy.

Znajomość obcych języków (francuski, rosyjski, angielski, niemiecki i szwedzki) owocowała nie tylko licznymi artykułami pisanymi i tłumaczonymi w prasie krajowej, ale pomagała w organizowaniu kontaktów pomiędzy polskimi organizacjami spółdzielczymi a światowymi.

W Międzynarodowej Lidze Kooperatystek dr Orsetti swoją działalność skupiała na pozyskiwaniu kobiet do spółdzielni widząc dla nich wiele korzyści, m.in. ułatwienie wykonywania obowiązków w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dała temu wyraz w broszurze pt: „Kobieta, której na imię miliony. Rzecz o zadaniach kobiet w ruchu spółdzielczym” wydanym przez Stowarzyszenie „Służba Obywatelska”. Sama nie założyła rodziny, ale umiała dostrzec problemy kobiet. Organizowała „koła czynnych Kooperatystek” by w 1935 r. utworzyć Ogólnokrajową Ligę Kooperatystek w Polsce, wchodząc w skład jej władz.

Maria Orsetti nie zaprzestała swojej działalności w czasie II wojny światowej, redagowała w Związku „Społem” odbijane na powielaczu „Komunikaty dla rad okręgowych”. Dzięki staraniom działaczek Międzynarodowej Ligii Kooperatystek mogła wyjechać z kraju w czasie okupacji, ale wierna swoim ideałom pozostała w Warszawie, udzielając się w prowadzeniu tajnego nauczania, kursów pielęgniarstwa i pomocy w nagłych wypadkach. Zorganizowała nielegalnie dla ponad 100 bezrobotnych kobiet zakład trykotarski, prowadzony do 1944 r. Po klęsce powstania warszawskiego przeszła obóz pruszkowski. Wyjechała do Krakowa, gdzie jako referent pracowała kilka miesięcy w Oddziale Związku Spółdzielni Spożywców „Społem”. W 1945 r. na krótki czas zatrzymała się w Łodzi gdzie skupiało się kierownictwo organizacji spółdzielczych.

Do Warszawy powróciła w połowie roku 1945 obejmując w „Społem” dział zagraniczny, a następnie sekretariat generalny Spółdzielczej Komisji Zagranicznej. Redagowała miesięcznik „Biuletyn Zagraniczny” wydawany przez Związek „Społem”. W 1946 r. ostatni raz brała udział w Kongresie Międzynarodowej Ligii Kooperatystek w Zurychu. Po zmianach organizacyjnych Związku „Społem” w 1947 r., została odsunięta od władz spółdzielczych. Z inicjatywy Edwarda Ochoba prezesa Centralnego Związku Spółdzielczego dr Maria Orsetti przeszła do Spółdzielczego Instytutu Naukowego przy CZS(1948-1950). Do czasu zawieszenia działalności instytutu pracowała w referacie spraw zagranicznych. Później zajmowała się tłumaczeniem wybranych artykułów ze spółdzielczej prasy zagranicznej i opracowaniem informacji dla kierownictwa ruchu spółdzielczego na zlecenie Centralnego Związku Spółdzielczego.

Do końca swoich dni, nękana ciężką chorobą, pracowała pisząc o sprawach spółdzielczych. Nie dokończyła zaplanowanej przez siebie monografii światowego ruchu spółdzielczego.

W dorobku publicystycznym dr Marii Orsetti znalazły się artykuły promujące czytelnictwo, jak: „W sprawie czytelni publicznej w Chełmie” („Kurier”, L. 1906), „Łatające komplety książek naukowych” („Przew. Oświat.” 1909), „Nowa metoda organizacji czytelnictwa” (w: „Praca oświatowa, jej zadania, metody, organizacja”. Kr. 1913). Publikowała liczne artykuły dotyczące ruchu spółdzielczego na świecie: „Poprzez Anglię kooperatystyczna” („Odrodzenie” 1913), „W jaki sposób kooperatyści belgijscy zyskują nowe zastępy zwolenników” („Społem” 1913), broszurę „Tajemnica tkaczy roczdalskich. Szkic z dziejów kooperacji spożywczej” (W. 1914), oraz cykl reportaży „Przedwojenne obrazki belgijskiego życia społecznego” („Społem” 1917). Przetłumaczyła z rosyjskiego dwie prace M. I. Tugan - Baranowskiego: „Społeczno - ekonomiczna istota kooperacji” (W. 1918) i „Stowarzyszenia twórców i stowarzyszenia pracy” (W. 1919). W „Rzeczpospolitej Spółdzielczej” opublikowała artykuł „Księgarstwo a spółdzielczość” (1921). Osiągnięcia europejskiego ruchu spółdzielczego popularyzowała w licznych artykułach i broszurach: „Socjalizm a kooperatywy belgijskie” (W. 1921), „Co zdziałały duńskie stowarzyszenia spółdzielcze” ( W. 1921), „Dorobek spółdzielczy Hiszpanii” („Społem” 1927), „Polemika w sprawie spółdzielczości we Włoszech” („Społem” 1935), „Liga Kooperatystek w krajach skandynawskich” („Społem” 1937). W jej tłumaczeniu i opracowaniu redakcyjnym ukazały się trzy prace Kropotkina. Przetłumaczyła pracę A. Enfield „Spółdzielczość, jej problemy i możliwości” (W. 1937). Część swych prac podpisywała pseudonimem Edward Godwin. W sprawie równouprawnienia kobiet wypowiadała się w artykułach: „Czy kobieta jest równouprawniona w ruchu spółdzielczym” („Społem”, 1928), „Sprawa kobieca w spółdzielczości - ongiś a dziś” („Społem” 1931), pisała również o zwalczaniu alkoholizmu: „Ruch spółdzielczy a walka z alkoholizmem” („Społem” 1937).

Otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, odznakę „Zasłużony działacz Ruchu Spółdzielczego”.

Całe życie poświęciła działalności na rzecz ludzi, którzy stanowili źródło jej aktywności i chęci działania. Fascynacji książką pozostała wierna do końca swojego życia.

14 czerwca 2008 r. Chełmska Biblioteka Publiczna w Chełmie w hołdzie dla inicjatorki założenia biblioteki w Chełmie i za zasługi dla czytelnictwa przyjęła imię Marii Pauliny Orsetti.

Zmarła 27 maja 1957 roku po ciężkiej chorobie w Warszawie i została pochowana na cmentarzu Powązkowskim, w kwaterze zasłużonych przywódców spółdzielczości, kwatera 153, rząd 3.

Bibliografia

Kiernikowski P., Miasto Chełm w okresie międzywojennym (1918-1939), Stowarzyszenie Rocznik Chełmski : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2007;

Krusenstern A., Młode lata Marji Orsetti i wspomnienia z jej życia, Maszynopis z 1957 r. w posiadaniu Katarzyny Kuszell;

Maria Orsetti, Konstanty Prożogo [w:] Regionalny słownik biograficzny, Kamena .-1989 , nr 1 ,s.47;

Muszyński Z. R., Maria Paulina Orsetti : Wspomnienie : (1880-1957), [w:] Gazeta Wyborcza .-2002, nr 134 z dn. 11.06, dod. Gazeta w Lublinie, s.5;

Polski słownik biograficzny. T. 24, [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. T. 24 : Olszamowski Bolesław - Padlewski Zygmunt Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979;

Rusiński W., Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, Cz. 2 : 1918-1939, Zakład Wydawnictw CZSR, Warszawa 1980;

Słownik geograficzno - historyczny miejscowości i obiektów fizjograficznych gminy Dorohusk, opracował Konstanty Pożogo, [nakł. aut.], Chełm 1991;

Sulimierski W., Oświata i życie kulturalno-społeczne Chełma w latach 1864-1939, Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, Chełm 2008;

Święcicka J., W pierwszą rocznicę, „Społem” 1958, nr 11;

Wojciechowska J., Maria Orsetti niestrudzona reformatorka, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1985;

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie : panie z dworów i pałaców : materiały III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 11-13 października 2006, pod red. Huberta Łaszkiewicza. T. 1, Wydawnictwo Werset, Lublin 2007.

Cztery kobiety na zdjęciu 19 wiek.
Pałac Orsettich w Świerżach przed wojną.
Wyciąg aktu urodzenia Marii Pauliny Orsetti.
Dyplom Marii Pauliny Orsetti w języku niemieckim.
Nagrobek Marii Pauliny Orsetti.

KALENDARIUM ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI Marii Pauliny Orsetti

  • 22 czerwca 1880 - urodziła się w Świerżach (gmina Dorohusk) w zamożnej rodzinie właścicieli ziemskich. Była jedną z trzech córek Marii z Jełowickich i Teodora Orsetti.
  • 1900-1902 - po ukończeniu gimnazjum rosyjskiego w Rydze (ze złotym medalem), studiowała przedmioty matematyczno-przyrodnicze i chemiczno-fizyczne w Wyższej Szkole w Bernie.
  • 1906 - opublikowała artykuł pt. „W sprawie czytelni publicznej w Chełmie” („Kurier”, nr 160). Zainicjowała założenie biblioteki i czytelni w naszym mieście oraz zorganizowała zbiórkę darów książkowych na rzecz nowo powstałej biblioteki.
  • 1907 - ukończyła studia na wydziale matematyczno-fizycznym na politechnice w Zurichu, uzyskując dyplom.
  • 1910 - rozpoczęła studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim, a następnie przeniosła się na studia na Universite Nouvelle w Brukseli.
  • 1915 - uzyskała tytuł doktora nauk ekonomiczno-społecznych z lokatą summa cum laude (z najwyższą pochwałą). Podczas pobytu w Brukseli była członkiem Stowarzyszenia Polskiego im. Joachima Lelewela i zetknęła się z angielskim oraz belgijskim ruchem spółdzielczym.
  • 1913-1914 - opublikowała kilka artykułów propagujących ideę spółdzielczości.
  • 1916 - wspólnie z Janem Hemplem i Marią Dąbrowską działała w Lubelskiej Spółdzielni Spożywców. Była także współzałożycielką i kierowniczką biblioteki LSS, jedynej bezpłatnej książnicy dla ubogiej ludności w Lublinie i redaktorem „Spółdzielcy Lubelskiego”.
  • 1917-1919 - przeniosła się do Warszawy, gdzie redagowała czasopismo „Społem”. Była współzałożycielką księgarni antykwaryczno-wydawniczej „Książka”, zakładała biblioteki robotnicze, spółdzielcze i szkolne, współpracowała z Uniwersytetem Ludowym.
  • 1921 - na kongresie w Bazylei została członkiem nowo utworzonej Międzynarodowej Ligi Kooperatystek.

 

 • 1927-1929 - redagowała „Pracownika Spółdzielczego”.
 • 1940-1944 - organizowała kursy spółdzielcze, kursy pielęgniarstwa i pomocy w nagłych wypadkach, po powstaniu warszawskim znalazła się w obozie w Pruszkowie.
 • 1945 - przebywała w Krakowie i Łodzi; w sierpniu powróciła do stolicy.
 • 1946 - uczestniczyła w kongresie Międzynarodowej Ligi Kooperatystek w Zurychu, po raz ostatni jako przedstawicielka Polski.
 • 1948-1950 - pracowała w Spółdzielczym Instytucie Naukowym, odsunięta od czynnego udziału w działalności spółdzielczej.
 • 27 maja 1957 - zmarła w Warszawie i została pochowana w kwaterze zasłużonych spółdzielców na Cmentarzu Powązkowskim.

Projekty

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logotyp Fundacja Lotto im. H. Konopackiej.

 

Park Czytelnika

„Park Czytelnika” to nazwa projektu, który Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti zrealizowała w 2019 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków MKiDN oraz z Fundacji LOTTO. W ramach projektu przed budynkiem chełmskiej książnicy powstał Park Czytelnika poprzez zagospodarowanie terenu. Ciekawe formy małej architektury w sposób atrakcyjny i praktyczny wpisały się w przestrzeń krajobrazu miejskiego i stanowią jego trwały element.

W nowo powstałym parku pojawiły się wygodne ławki, praktyczne siedziska na murkach, nowy parking rowerowy, ekonomiczne parkowe lampy solarne, estetyczne pojemniki na odpadki, mobilne skrzynie, wysoki maszt z proporcem Chełmskiej Biblioteki Publicznej oraz elektroniczny ekran zewnętrzny pełniący funkcję infokiosku, promującego wydarzenia kulturalne organizowane przez ChBP. Zakupiony został również serwer i komputer do zarządzania ekranem. Dopełnieniem całości jest imponujący przestrzenny napis na elewacji budynku BIBLIOTEKA podświetlany diodami LED.

Głównym założeniem przedsięwzięcia stała się potrzeba kształtowania otoczenia zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności korzystającej z szerokiej oferty kulturalnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Czytam, bo lubię.”

„Czytam, bo lubię.” to nazwa zadania, które Chełmska Biblioteka Publiczna zrealizowała w 2018 roku ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W ramach projektu promującego czytelnictwo przeprowadzono akcję bicia rekordu Guinnessa w ilości osób czytających jeden po drugim, w której wzięło udział 3358 osób. Zorganizowano również kiermasz przeczytanych książek oraz spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską, znaną i cenioną autorką ponad trzydziestu książek dla dzieci. Po zakończonej kampanii przygotowana została wyjątkowa wystawa pt. ”Chełmianie biją rekord Guinnessa”, stanowiąca fotograficzny reportaż z realizacji projektu.

Celem przedsięwzięcia była promocja czytelnictwa skierowana do odbiorców w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”.
Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących

Od 2013 r. Chełmska Biblioteka Publiczna współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących”. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenia Czytak Plus, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych wypożycza Czytaki osobom niewidomym i słabowidzącym. Ponadto biblioteka otrzymała zbiór ponad 1200 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie systematycznie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix”. Zainteresowani Czytelnicy Biblioteki mogą wypożyczać książki wraz z Czytakiem.

Logotyp Instytutu Książki
Logotyp Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjne Kluby Książki są wspólnym projektem Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach oraz, że nie trzeba być krytykiem, by czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze.

W Chełmskiej Bibliotece Publicznej działa Dyskusyjny Klub Książki. Klubowicze spotykają się cyklicznie raz w miesiącu, aby rozmawiać o książkach, przedstawiać swoje opinie i spostrzeżenia. W ramach DKK odbywają się również spotkania autorskie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez książek, a także tych, którzy szukają impulsu do intelektualnego wejścia w magiczny świat literatury.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Modernizacja lokalu Filii Nr 2 w Chełmie wraz z zakupem wyposażenia

ChBP w roku 2015 dzięki dofinansowaniu MKiDN zrealizowała projekt pn. „Modernizacja lokalu Filii Nr 2 w Chełmie wraz z zakupem wyposażenia”.

W ramach projektu został przeprowadzony gruntowny remont wszystkich pomieszczeń bibliotecznych Filii Nr 2, dostosowano lokal do potrzeb osób niepełnosprawnych, utworzono oddział dziecięcy oraz doposażono placówkę w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Logotyp 1000 pierwszych dni dla zdrowia

Zdrowa mama – zdrowe dziecko

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach programu grantowego „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, finansowanego przez Federację Polskich Banków Żywności i Fundację Nutricia. Projekt miał na celu promocję racjonalnego żywienia oraz zdrowego i aktywnego życia rodziców i dzieci. Formami popularyzacji zrównoważonej diety oraz aktywności fizycznej były szkolenia, warsztaty kulinarne połączone z degustacją potraw oraz wystawa promująca zdrowy styl życia. Nadrzędną ideą projektu było uświadomienie wagi kształtowania preferencji smakowych i właściwych nawyków żywieniowych od pierwszych dni życia dziecka. Wdrażanie projektu trwało od kwietnia do września 2015 roku.

Logotyp Biblioteki Narodowej

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti zrealizowała projekt partnerski, na który otrzymała dofinansowanie w ramach programu Biblioteki Narodowej. Partnerami projektu były dwie chełmskie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 11 i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6.

W ramach projektu zakupione zostały książki dla dzieci i młodzieży, które trafiły nie tylko na półki ChBP, ale także do partnerskich bibliotek szkolnych.

Partnerstwo biblioteki publicznej i bibliotek szkolnych zaowocowało również powołaniem Klubu Młodych Miłośników Książek. Realizacja zadań przewidzianych w projekcie trwała do końca czerwca 2015 r.

Logotyp Fundacji Orange

Jestem Muralistą

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w 2015 r. zrealizowała projekt pn. „Jestem Muralistą” w ramach programu Fundacji Orange, dzięki któremu przeprowadzono warsztaty artystyczne i filmowe dla młodzieży, stworzono w centrum miasta barwny mural oraz nagrano krótkometrażowy film dokumentalny. Organizacjami partnerskimi byli: Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu, Złomowisko „Mauritius”, Miasto Chełm, Radio Bon Ton i Super Tydzień Chełmski. Uroczyste odsłonięcie muralu i premiera filmu, odbyły się w maju 2015 r. podczas Tygodnia Akademii Orange.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Specjalistyczne stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku

Chełmska Biblioteka Publiczna w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 r. otrzymała dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Specjalistyczne stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku”, którego odbiorcami są osoby niewidome i niedowidzące.

W ramach projektu utworzono dwa specjalistyczne stanowiska: 1. dla niewidomych i 2. dla niedowidzących. Zakupione zostały specjalistyczne zestawy komputerowe oraz czytaki, które będą wypożyczane wraz z książkami zapisanymi w odpowiednim formacie.

Specjalistyczne stanowiska znajdują się w Czytelni Głównej, a korzystać z nich można od 1 października 2013 r.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Chełmska Biblioteka Publiczna uruchomiła serwis internetowy prezentujący zbiory biblioteki w postaci cyfrowej. Digitalizacji poddano zasadniczą część zbiorów regionalnych. Na portalu https://cyfrowa.chbp.chelm.pl można przeglądać również nowe publikacje umieszczone za zgodą ich autorów. Projekt został rozpoczęty w grudniu 2009 roku w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ph: „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury”.

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Budowa sieci komputerowej

Chełmska Biblioteka Publiczna zrealizowała projekt „Budowa sieci komputerowej”, którego celem było połączenie wszystkich agend biblioteki w spójną sieć komputerową. W ramach infrastruktury komputerowej wymieniono część sprzętu komputerowego oraz ukończono proces informatyzacji wszystkich placówek ChBP. Budowa jednolitej sieci usprawnia procedury wypożyczania, umożliwia korzystanie z centralnego katalogu zbiorów, lokalizację poszukiwanej książki oraz sprawdzanie jej dostępności. Realizację projektu rozpoczęto w maju 2008 roku w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Mecenat 2008.

 

STARSZE ZREALIZOWANE PROJEKTY

 • Stop-klatka: spotkania filmowe
 • Punkt Informacji o Ukrainie
 • Świat Kultury

Dąb pamięci

Roman Tadeusz Bowbelski
Tablica z Katynia: Roman Tadeusz Bowbelski ur. 3 V 1894 Kiszyniów [zm.] 1940.
Certyfikat nr 00502/00326/WE/2008. Niniejszym zaświadcza się, że Dąb Pamięci posadzony został dla uhonorowania pamięci podpułkownika Romana Bowbelskiego s. Konstantego, ur. 3 maja 1894 r. w Kiszyniowie zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w roku 1940 przez NKWD...

„DĄB PAMIĘCI” poświęcony pamięci podpułkownika Romana Bowbelskiego

W 2008 roku Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu „Katyń... ocalić od zapomnienia”, nad którym honorowy patronat sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Akcja polegała na posadzeniu 21473 tysięcy Dębów Pamięci w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do 2010 roku. Jeden Dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej Anna Radosławska posadziła drzewko, poświęcone pamięci podpułkownika Romana Tadeusza Bowbelskiego, zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w 1940 roku przez NKWD.

Roman Tadeusz Bowbelski, mjr w st.sp. Piech. WP, urodzony w Kiszyniowie (Rumunia),syn Konstantego Bowbelskiego, generała w Gwardii Carskiej. Ożenił się z Janiną (zm. w 1985 r.), miał syna Romana (zm. w 2001 r.) oraz córkę Marysię (zm. w 1942 r.). Wychowanek Gimnazjum Realnego im. Czerniejewa w Petersburgu, gdzie w czerwcu 1913 r. złożył egzamin dojrzałości. Wkrótce potem, 1.09.1913 roku, wstąpił w Odessie do szkoły piechoty, którą ze względu na wybuch wojny ukończył w skróconym terminie – 1.10.1913 r. Awansowany do stopnia kadeta, został skierowany na front zachodni w charakterze młodszego oficera w wołyńskim pułku piechoty lejbgwardii. Po przeszło półrocznym stażu w pułku awansowany 1.06.1915 r. do stopnia chorążego i przeniesiony na kilka miesięcy do 108 batalionu w Jekaterynosławiu, następnie do 210. pułku piechoty. W składzie tego pułku uczestniczył w walkach na froncie przeciw Niemcom i Austriakom, dowodząc do lutego 1917 roku, najpierw plutonem potem kompanią. W służbie zyskał uznanie dowództwa pułku i w ciągu 1916 roku awansował dwukrotnie – na podporucznika i porucznika. Za umiejętne dowodzenie pododdziałem i odwagę wykazaną na polu walki został odznaczony orderami: św. Anny, św. Jerzego i św. Stanisława. Po zwycięstwie rewolucji lutowej w Rosji Roman Bowbelski zgłosił akces do formującej się polskiej dywizji, w której powierzono mu funkcję dowódcy pododdziału w 2. pułku strzelców w Boryspolu. W czerwcu objął dowodzenie kompanią w pułku zapasowym tej dywizji w Biełgorodzie, a w połowie sierpnia został przeniesiony na dowódcę kompanii 1. pp w Ostrowi-Komorowie; funkcję tę sprawował do momentu zakończenia wojny.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, gdy Wojsko Polskie zostało zaangażowane do walki o granice i kształt terytorialny państwa, przyszło mu służyć w różnych jednostkach. Był komendantem Składnicy Broni w Łodzi, w 1919 r. Dowodził kompanią w 7. pp, w latach 1920-21 pełnił funkcję komendanta dworca kolejowego w Siedlcach. Za udział w wojnie został wyróżniony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. W latach dwudziestych był kilkakrotnie powoływany na kursy doskonalenia w ośrodkach wyszkolenia piechoty w Rembertowie i Chełmnie. Jednocześnie w latach 1922-1924 pełnił obowiązki referenta wyszkoleniowego, najpierw w DOK IV w Łodzi, a następnie w Oddziale V MS Wojsk. W drugiej połowie lat dwudziestych był dowódcą batalionu w 63 pp we Wrześni, później w 10. pp w Łowiczu. Dalsze losy nie są znane. Jego nazwisko znajduje się na liście jeńców wojennych, których NKWD ZSRR przekazało do dyspozycji w Smoleńsku (pismo nr 017/3 z kwietnia 1940 r., poz. 62, teczka personalna nr 11). Wywieziony z Kozielska do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany.

W 2007 roku został awansowany z rangi majora na stopień podpułkownika.

Źródło:
CAW, AP 6023; MiD WIH, Kozielsk. Lista wywozowa XII/9/13. J. Tucholski, Mord w Katyniu, Warszawa 1991, s. 79

Dąb Pamięci posadzony dla uhonorowania pamięci porucznika Witolda Ratajskiego s. Władysława, ur. 23 stycznia 1899 r. w Krasnymstawie zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w roku 1940 przez NKWD.

„DĄB PAMIĘCI” poświęcony pamięci porucznika Witolda Ratajskiego

Witold Marian RatajskiObok Dębu poświęconego pamięci ppłk Romana Bowbelskiego rośnie także Dąb Pamięci por. Witolda Ratajskiego posadzony przez Tadeusza Sławeckiego – polskiego polityka i nauczyciela, Posła na Sejm II, V i VI kadencji, a od 2016 dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Podporucznik rezerwy Witold Marian Ratajski syn Władysława i Doroty z Marcinkowskich, urodzony 23 stycznia 1899 roku w Krasnymstawie. Uczestnik wojny 1920. Studiował nauki techniczne we Francji. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 9 w Berezie Kartuskiej (1928). Podporucznik mianowany od 1 I 1932, przydzielony do 9 pułku piechoty Legionów (elektromechanik). Kawaler. Zginął w Katyniu w 1940 zamordowany przez NKWD.

Źródło:
Ogrody wspomnień
Zdjęcie Witolda Ratajskiego - tamże