Deklaracja dostępności

Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności

  • Niektóre elementy serwisu posiadają zbyt niski kontrast.
  • Niektóre linki są wyróżnione wyłącznie kolorem. Brak dodatkowego zaznaczenia pozwalającego na ich rozpoznawanie przez osoby nierozróżniające kolorów.

Wyłączenia

  • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Mapy zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Treści archiwalne, niewykorzystywane do bieżących zadań Chełmskiej Biblioteki Publicznej opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom, zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-23.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: koordynator ds. dostępności Aneta Malec, e-mail: dostepnosc@chbpchelm.pl, tel.: 693 020 407. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna biblioteki

Adres: ul. Partyzantów 40, 22-100 Chełm
Nr telefonu: 825 639 592
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chbpchelm.pl
Przystanki autobusowe: przy ul. Żołnierzy I AWP – Żołnierzy I AWP/Biblioteka 03/04.
Parking: Wjazd od ul. Partyzantów. Dwa miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Budynek: Część administracyjna biblioteki

Wejście główne: Z parkingu od ul. Bohaterów. 8 stopni schodów, poręcz. Możliwość skorzystania z zewnętrznego podnośnika platformowego dla niepełnosprawnych i windy z parteru. Na przeciwko wejścia portiernia. Po prawej stronie schody na górę. Możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
Winda: Na wezwanie zewnętrzny podnośnik platformowy dla niepełnosprawnych z poziomu parkingu na poziom drzwi wejściowych. Winda z parteru w korytarzu w prawo od wejścia na poziomy: 0 – toalety, wyjście z budynku, 1 – sekretariat i gabinet dyrektora, działy biblioteki.
Schody: Zewnętrzne – 8 stopni, poręcz. Wewnętrzne – 6, 8 stopni, spoczniki, poręcze.
Pochylnia: Brak.
Toalety: Na poziomie 0 – toaleta dla osób niepełnosprawnych. W korytarzu prowadzącym do toalet jest zmiana poziomu – zjazd.
Pomieszczenia: Na poziomie 0 – portiernia, toalety. Na poziomie 1 – sekretariat, gabinet dyrektora, Dział Organizacyjno-Administracyjny, Dział Finansowo-Księgowy, Transgraniczne Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej, Dział Zbiorów Regionalnych i Czytelnia.

Budynek: Część przeznaczona dla użytkowników biblioteki: wypożyczalnie, czytelnie, sala widowiskowa, galerie

Wejście główne: Od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego z poziomu chodnika. Możliwość skorzystania z windy z parteru. Na przeciwko wejścia portiernia. Po prawej stronie schody na górę. Możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
Winda: Winda znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Poziomy: 0 – portiernia, toalety, wypożyczalnie, czytelnie, 1 – sala seminaryjna, galeria, sala widowiskowa.
Schody: Na prawo od wejścia na poziom 1 – 15, 7, 8 stopni, spoczniki, poręcze.
Pochylnia: Brak.
Toalety: Na każdym poziomie toalety dla czytelników oraz dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia: Poziom 0 – na przeciwko wejścia portiernia, na prawo od wejścia Czytelnia Główna, na lewo od wejścia Wypożyczalnia Główna, Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dzieci, Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizulanych. Poziom 1 – sala seminaryjna, Galeria Nova, sala widowiskowa.

Filia nr 1 Chełmskiej Biblioteki Publicznej

Adres: ul. Nadrzeczna 5, 22-100 Chełm
Nr telefonu: 825 652 807
Adres poczty elektronicznej: f1@chbpchelm.pl
Przystanki autobusowe: przy ul. Lubelskiej – Lubelska Park 02, przy ul. Armii Krajowej – AK/Park 03.
Parking: brak
Wejście główne: Z poziomu chodnika. Lada biblioteczna do obsługi czytelników na prawo od wejścia. Możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
Winda: brak.
Schody: brak.
Pochylnia: brak.
Toalety: toaleta dla czytelników, brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia: wypożyczalnia, czytelnia, toaleta na jednym poziomie.

Filia nr 2 Chełmskiej Biblioteki Publicznej

Adres: ul. Zachodnia 31, 22-100 Chełm
Nr telefonu: 825 633 171
Adres poczty elektronicznej: f2@chbpchelm.pl
Przystanki autobusowe: przy ul. Zachodniej – Os. Gwarek 01/02 kierunek Rejowiecka, Os. Gwarek 01/02 kierunek Lubelska.
Parking: brak
Wejście główne: 3 stopnie schodów, poręcze. Możliwość skorzystania z pochylni z poziomu chodnika. Lada biblioteczna do obsługi czytelników na prawo od przedsionka. Możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
Winda: brak.
Schody: Zewnętrzne – 3 stopnie, poręcze.
Pochylnia: Podjazd dla niepełnosprawnych z poręczami po obu stronach.
Toalety: Toalety dla czytelników, toaleta dla osób niepełnosprawnych na prawo od wejścia.
Pomieszczenia: Wypożyczalnia dla dorosłych, dzieci, czytelnia, toalety na jednym poziomie.

Filia nr 3 Chełmskiej Biblioteki Publicznej

Adres: ul. 11 Listopada 4, 22-100 Chełm
Nr telefonu: 825 651 710
Adres poczty elektronicznej: f3@chbpchelm.pl
Przystanki autobusowe: przy ul. 11 Listopada – 11 Listopada/Gmach 01/02
Parking: brak
Wejście główne: Przed drzwiami podest – jest niewielka różnica poziomu pomiędzy podestem a chodnikiem. Możliwość skorzystania z lekko nachylonego podjazdu. Lada biblioteczna do obsługi czytelników na lewo od wejścia. Możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
Winda: brak.
Schody: brak.
Pochylnia: Podjazd dla niepełnosprawnych o niewielkim kącie nachylenia, brak poręczy.
Toalety: Toaleta dla czytelników, brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia: Wypożyczalnia, czytelnia, toaleta na jednym poziomie.

Informacje dodatkowe

Pracownicy biblioteki będą starali się pomóc każdej osobie ze szczególnymi potrzebami. Pomoc będzie miała na celu zapewnienie swobodnego i komfortowego dostępu do zasobów bibliotecznych i wydarzeń kulturalnych. Bibliotekarze udzielą wszelkich informacji w języku łatwym do zrozumienia, dotyczących funkcjonowania biblioteki oraz oferty czytelniczej, pomogą wyszukać publikacje w katalogach i na półkach, odprowadzą do właściwego miejsca (określonej wypożyczalni, czytelni, galerii lub sali wystawienniczej). Osoby o szczególnych potrzebach mogą uzyskać informacje także drogą telefoniczną lub mailową – wszystkie kontakty do biblioteki pod tym linkiem.

Biblioteka przygotowała ofertę dla osób o szczególnych potrzebach:

  • usługa dostarczenia zbiorów do domu dla seniorów, osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Chełma – dowóz i odbiór wypożyczonych zbiorów na życzenie (tel. 825 642 863),
  • wypożyczanie Czytaka (odtwarzacz dla osób niewidomych) w Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych,
  • udostępnianie nagrań literatury w formatach odczytywanych przez specjalistyczne odtwarzacze dla osób niewidomych w Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych,
  • stanowisko komputerowe dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących w Czytelni Głównej.

Usługi są świadczone na zasadach określonych w Regulaminie.